Eyes dating armenian pouce services com sexy girl gorgeous

Saturday, January 13, 2018 by Sungoทรัพยากรของโลกมีจำนวนจำกัดและกำลังร่อยหรอลงทุกวัน ยกตัวอย่าง เรื่องของน้ำมัน คนทั่วโลกต่างแย่งกันใช้แต่การค้นพบบ่อน้ำมันใหม่ ๆ กลับมีน้อยมาก จนมีการคาดการณ์กันว่าอีกไม่เกิน 40 ปีนับจากนี้ไป น้ำมันจะหมดไปจากโลกใบนี้ เพราะอัตราการเกิดของน้ำมันช้ามากกว่าจะเกิดแหล่งน้ำมันได้นั้นใช้เวลานับล้านปี
ในขณะที่อัตราการใช้น้ำมันพุ่งสูงขึ้นในทุกปี ประเทศในกลุ่มผู้ผลิตน้ำมันต่างร่ำรวยจากการขายน้ำมัน และบริษัทค้าขายน้ำมันก็มีการเก็งราคาซื้อขายน้ำมันล่วงหน้ากันจนทำให้ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นทุกวันอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน
นอกจากนี้ทรัพยากรด้านอื่น ๆ เช่นก๊าซธรรมชาติ แร่ธาตุ ถ่านหิน ก็มีอัตราการใช้ที่สูงขึ้นทุกปีเช่นกัน ในที่สุดแหล่งพลังงานต่าง ๆ ในโลกก็จะเหลือน้อยลงจน ทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนตามมาเช่นเดียวกัน
ปัจจุบันประเทศต่าง ๆได้ทุ่มเทในการศึกษา วิจัยและพัฒนา ในด้านพลังงานทดแทน ประเทศที่มีแหล่งก๊าซและถ่านหิน มีการสำรวจหาแหล่งพลังงานใต้ดินเหล่านี้ ประเทศที่มีพลังงานจากกระแสลม กระแสน้ำ และแสงแดด  ก็พัฒนากระบวนการผลิตพลังงานจากสิ่งที่แต่ละประเทศมีอยู่ รวมทั้งการผลิตน้ำมันจากพืช การผลิตพลังงานนิวเคลียร์
กระบวนการศึกษา และพัฒนาพลังงานทดแทนเหล่านี้ จะทำให้เกิดอาชีพใหม่ ๆ ตามมา
ในขณะที่ประชากรโลกใช้พลังงานมากมาย สิ่งที่ตามมาอีกส่วนหนึ่งคือ สภาพแวดล้อมของโลกเปลี่ยนแปลงไปในทางลบ เกิดภัยธรรมชาติจากความไม่สมดุลย์ของสภาวะแวดล้อม ระดับน้ำทะเลในโลกเพิ่มสูงขึ้นจากปรากฏการณ์กรีนเฮาส์
  ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกปล่อยจากกระบวนการทางอุตสาหกรรม ทำให้เกิดชั้นบรรยากาศปิดทางเดินของแสงอาทิตย์ ทำให้โลกร้อนขึ้น น้ำแข็งจากขั้วโลกละลาย ส่วนของโลกที่เป็นพื้นดินมีพื้นที่ลดลงตลอดเวลาเนื่องจากปริมาณน้ำจากขั้วโลก
นอกจากนี้ยังมีแผ่นดินไหวมากขึ้นในหลายภูมิภาคของโลก มีภัยพิบัติจากพายุหมุนมากขึ้นและรุนแรงขึ้นในหลายประเทศ
ปัจจุบันประเทศต่าง ๆ จึงให้ความสนใจในเรื่องสภาพแวดล้อม ในหลายประเทศเริ่มมีทุนสนับสนุนงานวิจัยในด้านภูมิศาสตร์ และธรณีวิทยา เพื่อแหล่งพลังงานและสภาวะแวดล้อม
ดังนั้นจะเกิดอาชีพต่าง ๆ อีกมากมายที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากกระแสพลังงานและสภาวะแวดล้อมโลก
         คณะสาขาที่สามารถเข้าศึกษาเพื่อเป็นพื้นฐานการทำงานสำหรับอาชีพใหม่ ๆ ในอนาคต
• คณะเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีธรณี
• คณะเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
• คณะวิทยาศาสตร์ สาขาธรณีวิทยา,สาขาทรัพยากรที่ดิน  และสิ่งแวดล้อม, สาขาชีววิทยา
• คณะวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมเครื่องยนต์, สาขาวิศวกรรมทั่วไป
• สาขาภูมิศาสตร์ สาขาวัสดุศาสตร์ สาขาสถิติ สาขาคณิตศาสตร์ สาขาทรัพยากรทางน้ำ
        คณะเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีธรณี
        สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี เป็นสาขาที่ศึกษาเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานทางธรณีวิทยา การสำรวจทางธรณีวิทยา การทดสอบและวิเคราะห์ข้อมูล  การนำเทคนิคและหลักการทางธรณีวิทยามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำทรัพยากร ธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศอย่างมีคุณค่าและเข้าใจ ซึ่งได้แก่ วัสดุทางธรรมชาติต่าง ๆ แร่ธาตุ หิน น้ำบาดาล ปิโตรเลียม และก๊าซธรรมชาติ และเน้นการประยุกต์ความรู้ทางธรณีวิทยาเพื่อใช้ในงานทางวิศวกรรมต่าง ๆ เช่น การสำรวจแหล่งก่อสร้าง การวางแผน การออกแบบ การ
        สำรวจตัวเองก่อนเรียน
        ผู้ที่เรียนด้านนี้ต้องมีพื้นฐานวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โดยจะมีวิชาหลัก ๆ คือ ธรณีวิทยา วิศวกรรมธรณี อุทกธรณี แร่วิทยา ศิลาวิทยา การสำรวจธรณีฟิสิกส์ ธรณีวิทยา การสำรวจต่าง ๆ เป็นต้น   เพราะฉะนั้นนอกจากพื้นฐานด้านการคำนวณแล้ว ควรมีความชอบ และต้องการศึกษาด้านนี้เป็นพิเศษ เพราะนอกจากการเรียนด้านทฤษฎี ยังมีภาคปฏิบัตินอกสถานที่อยู่ค่อนข้างมาก
        แนวทางอาชีพในปัจจุบัน
        งานในวิชาชีพนี้ จะเกี่ยวข้องกับการสำรวจภาคสนาม การทำแผนที่ธรณีวิทยา การอนุรักษ์สภาวะแวดล้อมทางธรณีวิทยา การทดสอบและวิเคราะห์ข้อมูลทางธรณีวิทยา การออกแบบการควบคุมกิจกรรม การวางแผนการดำเนินการ ตัวอย่างกิจกรรมหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ ได้แก่ การสร้างเขื่อนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ การสร้างอ่างเก็บน้ำ การสร้างทางคมนาคม การสำรวจและพัฒนาแหล่งทรัพยากร การทำเหมืองแร่ การสำรวจและผลิตน้ำบาดาล การสำรวจและผลิตปิโตรเลียม โดยมีหน่วยงานที่รองรับทั้งภาคเอกชนและรัฐบาล
ส่วนภาคเอกชนก็จะมี บริษัทเหมืองแร่ต่าง ๆ บริษัทที่ปรึกษาการก่อสร้างขนาดใหญ่บริษัทปูนซีเมนต์ไทย  บริษัทสำรวจธรณีฟิสิกส์ บริษัททดสอบวัสดุต่าง ๆ บริษัทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมทั้งของไทยและต่างประเทศ
ด้านภาครัฐ ก็จะมีหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยการประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค รวมทั้งส่วนราชการ เช่น กรมทรัพยากรธรณี กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน กรมศุลกากร กรมการพลังงานทหาร กรมชลประทาน กรมโยธาธิการ กรมพัฒนาที่ดิน กรมทางหลวง สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
        สถาบันที่เปิดสอน
•   ภาควิชาธรณีวิทยา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย www.geo.sc.chula.ac.th
•  สาขาวิชาธรณีวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ www.science.cmu.ac.th/support/manual/geolrev49.pdf
 •  ภาควิชาเทคโนโลยีธรณี  มหาวิทยาลัยขอนแก่น http://home.kku.ac.th/geotechkku/
•   สาขาวิชาธรณีวิทยา  มหาวิทยาลัยมหิดล www.sc.mahidol.ac.th/scpy/courses.html
•   ภาควิชาธรณีศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  http://natres.psu.ac.th/Department/EarthScience/Barchelor.htm
•   สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  www.sut.ac.th/engineering/Geo/
  
         สาขาธรณีวิทยา
        ธรณีวิทยา เป็นวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับโลก ของสสารต่าง ๆ ที่เป็นส่วนประกอบของโลก เช่น แร่ หิน ดินและน้ำ รวมทั้งกระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลก ที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ ตั้งแต่กำเนิดโลกจนถึงปัจจุบัน เป็นการศึกษาทั้งในระดับโครงสร้าง ส่วนประกอบทางกายภาพ เคมี และชีววิทยา ทำให้รู้ถึงประวัติความเป็นมา และสภาวะแวดล้อมในอดีตจนถึงปัจจุบัน ศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ทั้งภายใน และภายนอกที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นผิว วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ตลอดจนรูปแบบ และวิธีการนำเอาทรัพยากรธรรมชาติ มาใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนอีกด้วย
        วิชาธรณีวิทยา สามารถตอบปัญหาต่างๆ มากมาย ที่เกี่ยวข้องกับ วิวัฒนาการของโลก ดาวเคราะห์และจักรวาล ธรณีพิบัติภัย ภูเขาไฟ แผ่นดินไหว รอยเลื่อน สึนามิ อุทกภัย น้ำท่วม น้ำหลาก การกัดเซาะ ดินถล่ม หลุมยุบ ภูเขา แม่น้ำ ทะเล มหาสมุทร ทะเลทราย ไดโนเสาร์ ซากดึกดำบรรพ์หรือบรรพชีวินหรือฟอสซิล บั้งไฟพญานาค ไม้กลายเป็นหิน ถ่านหิน น้ำมัน ปิโตรเลียม เชื้อเพลิง แหล่งแร่ เหล็กไหล โลกศาสตร์
        สำรวจคุณสมบัติ
        การเรียนด้านวิทยาศาสตร์ทุกสาขา แน่นอนอยู่แล้วว่าสำหรับผู้ที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีจะต้องมีพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เป็นพื้นฐานหลัก ๆ  ส่วนบุคลิกส่วนตัวควรสำรวจตัวเองว่ามีความชอบด้านนี้มากน้อยแค่ไหน เช่น เรื่องของการทำวิจัย การทดลอง การคิดค้นสิ่งใหม่ ๆ รวมถึงการมีความคิดสร้างสรรค์อีกด้วย      
     แนวทางอาชีพในปัจจุบัน
        การเรียนใน 3 สาขา สามารถที่จะเข้ารับราชการได้ในกระทรวงวิทยาศาสตร์ กระทรวงพลังงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือหน่วยงานย่อยลงมา เช่น สำนักวิจัยแห่งชาติ หรือจะรับราชการในสถาบันการศึกษาก็สามารถทำได้
ส่วนการทำงานภาคเอกชน โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม ยังมีความต้องการนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพอยู่เป็นจำนวนมาก
        สถาบันที่เปิดสอน
• ภาควิชาชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   www.biology.sc.chula.ac.th/index1.html
• สาขาวิชาชีววิทยา  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  www.biology.science.cmu.ac.th/Introduction.php
• ภาควิชาชีววิทยา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น    http://biology.kku.ac.th/
•  ภาควิชาชีววิทยา  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  www.biology.msu.ac.th
• สาขาวิชาชีววิทยา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ http://bio.flas.kps.ku.ac.th/
• สาขาวิชาจุลชีววิทยา  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   www.sci.ubu.ac.th/biology
• สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ http://science.swu.ac.th/bio/content/e850/index_th.html
•  สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ www.sc.psu.ac.th/Department/BIO/index.htm
• สาขาวิชาชีววิทยา  ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยทักษิณ  http://bio.sci.tsu.ac.th/th/index.php
•  สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์   มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์  http://sci.uru.ac.th/program/bio_sci/index.php

        สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม
        การเรียนในสาขานี้จะเน้นเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในด้านนี้ รวมถึงการประยุกต์ใช้องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม โดยจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องปฐพีศาสตร์ เรื่องดิน เรื่องของสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ
        สาขาชีววิทยา
        เป็นการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตในทุก ๆ แง่มุม ซึ่งถือเป็นการศึกษาหลักที่แยกย่อยไปเป็นวิชาทางชีวภาพอื่นๆมากมาย ชีววิทยาเป็นสาขาวิชาที่ใหญ่มากจนไม่อาจศึกษาเป็นสาขาเดียวได้ จึงต้องแยกออกเป็นสาขาย่อยต่าง ๆ เช่น  สาขาที่ศึกษาโครงสร้างพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต อย่างเช่นเซลล์ ยีน เป็นต้น สาขาที่ศึกษาการทำงานของโครงสร้างต่างๆ ตั้งแต่ระดับเนื้อเยื่อ ระดับอวัยวะ จนถึงระดับร่างกาย สาขาที่ศึกษาประวัติศาสตร์ของสิ่งมีชีวิต สาขาที่ศึกษาความสัมพันธ์ในระหว่างสิ่งมีชีวิต กล่าวได้ว่าสาขาวิชาส่วนใหญ่นั้นจำเป็นต้องใช้ความรู้จากสาขาอื่นด้วย ตัวอย่างเช่น สาขาชีววิทยาของวิวัฒนาการ ต้องใช้ความรู้จากสาขาอณูวิทยา เพื่อจัดลำดับของดีเอ็นเอ ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจความแปรผันทางพันธุกรรมของประชากร หรือสาขาวิชาสรีรวิทยา ต้องใช้ความรู้จากสาขาชีววิทยาของเซลล์ เพื่ออธิบายการทำงานของระบบอวัยวะ คนที่เรียนสาขานี้จึงมีความรู้ที่กว้าง สามารถที่จะทำงานและศึกษาต่อได้ในหลาย ๆ สาขา
        คณะเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
        เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) คือการศึกษาและนำความรู้ในสาขาชีววิทยา จุลชีววิทยา เคมี อณูพันธุศาสตร์ที่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตชนิดต่าง ๆ เช่น จุลินทรีย์ พืช และสัตว์มาใช้ประโยชน์
        เทคโนโลยีชีวภาพที่เก่าแก่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติก็คือ เทคโนโลยีการหมัก (Fermentation Technology) และ เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ (พ.ศ. 2547) คือวิทยาการตัดแต่งพันธุกรรม (DNA Recombinant Technology) เทคโนโลยีชีวภาพนอกจากจะใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพแล้วยังเกี่ยวข้องกับศาสตร์สาขาอื่นอีกด้วย เช่น วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา เคมี ชีวเคมี ไปจนถึง ฟิสิกส์ และสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการ การตลาด ฯลฯ ซึ่งอาจเรียกได้ว่า เป็นสหวิทยาการที่นำความรู้พื้นฐานด้านต่างๆ เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ตั้งแต่เรื่องการขยายและปรับปรุงพันธุ์สิ่งมีชีวิตทั้งหลาย การนำผลผลิตจากสิ่งมีชีวิตไปแปรรูป เป็นอาหารหรือยา รวมถึงกระบวนการที่ใช้แปรรูปผลผลิตดังกล่าว ในระดับโรงงานและกระบวนการที่ใช้สิ่งมีชีวิตเช่น จุลชีพในการบำบัดน้ำเสีย หรือ การนำของเสียไปใช้ประโยชน์  เช่น นำไปทำปุ๋ย เป็นต้น      
 สำรวจคุณสมบัติ
        ผู้ที่จะเข้าเรียนต่อระดับปริญญาตรีต้องจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ เนื่องจากการเรียนด้านนี้ อย่างที่กล่าวมาแล้วว่าต้องใช้ศาสตร์หลายๆ ด้านมารวมกัน ทั้งเคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ ชีววิทยา จึงต้องการผู้ที่มีพื้นฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  นอกจากนั้นผู้เรียนต้องเป็นคนที่รู้จักสังเกต ชอบการค้นคว้าทดลอง รู้จักวิเคราะห์และมีความคิดสร้างสรรค์
        แนวทางอาชีพในปัจจุบัน
        โลกของเราจะมีความตื่นตัวในเรื่องเทคโนโลยีชีวภาพเป็นอย่างมาก ซึ่งคาดการณ์กันว่าในช่วง ค.ศ. 2001-2099 คนในโลกจะมุ่งศึกษาและพัฒนาด้านเทคโนโลยีชีวภาพ สินค้าและบริการด้านเทคโนโลยีชีวภาพจะมีมูลค่าสูงมาก โดยคาดว่าอีก 15-20 ปี จะมีมูลค่าสูงเป็นอันดับ 1 ผู้ที่เรียนด้านนี้ นอกจากจะมีงานดี ๆ รายได้สูงจากภาคเอกชน ซึ่งมีทั้งโรงงานอุตสาหกรรม บริษัทผู้ผลิตสินค้าต่าง ๆ มากมายรองรับ เช่นเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต ฝ่ายวิจัยและพัฒนาหรือควบคุมคุณภาพ หรือฝ่ายขายในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อาหารและยา  เครื่องดื่ม  เคมีภัณฑ์ แลปเนื้อเยื่อและฟาร์มกล้วยไม้ หรือบริษัทตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ    และยังมีโอกาสในการเป็นเจ้าของกิจการ หรือรับราชการตามหน่วยงานต่าง ๆ ได้อีกเป็นจำนวนมาก เช่นเป็นนักวิทยาศาสตร์  นักวิจัยในสถาบันวิจัย  เช่น  ศูนย์พันธุวิศวกรรมหรือกระทรวงต่างๆ  หรือเป็นอาจารย์ตามสถาบันการศึกษา 
        สถาบันที่เปิดสอน
• สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   www.biot.sc.chula.ac.th/home.html
• สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยรังสิต www.rsu.ac.th/biotech/home.htm
• สาขาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ www.cab.ku.ac.th
• สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  http://iat.sut.ac.th/biotech/

• สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่http://www.science.cmu.ac.th/department/chemistry/Curri/currmsbiot.htm
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ   มหาวิทยาลัยขอนแก่น  http://biotech.kku.ac.th/
•  ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก http://sci.rmutto.ac.th/biotech/
• สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ   มหาวิทยาลัยนเรศวร www.agi.nu.ac.th/agi/course/bachelor_4.pdf
 • ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ   มหาวิทยาลัยบูรพา www.sci.buu.ac.th/~biotech
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม www.techno.msu.ac.th/th/หลกสตร/tabid/76/Default.aspx
• สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ   มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
www.sci.ssru.ac.th/course/หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต%20เทคโนโลยีชีวภาพ.pdf
• สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ www.wu.ac.th/biotech/Msc/genInfo.html
• สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ   มหาวิทยาลัยศิลปากร www.eng.su.ac.th/stddocument/std/biot48.doc
• สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ www.sc.psu.ac.th/Department/Biotech/index.htm
• สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง    www.kmitl.ac.th/biotcp/
• ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
www.sci.kmutnb.ac.th/Thai_sci2/All_Web/BioTech/biotech.html

        สาขาปิโตรเคมี
        เป็นศาสตร์ที่ศึกษา วิจัยทางปิโตรเคมี มีศักยภาพในการวิจัยและการประยุกต์วิทยาการ กับการพัฒนาการอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ของประเทศ  สร้างองค์ความรู้ใหม่ในด้านปิโตรเคมี  เพื่อเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะพัฒนาประเทศไปสู่การพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยี
        ส่วนคำจำกัดความของปิโตรเคมี ก็คือเป็นผลิตผลที่ได้จากพลังงานใต้พิภพ เช่น น้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ ผ่านกระบวนการทางห้องทดลองแล้วผสมสูตรเฉพาะต่างๆ จนกลายเป็น วัตถุดิบสำหรับผลิตภัณฑ์มากมาย แล้วแต่นักวิจัย นักเคมีจะคิดค้น เมื่อนำไปผสมวัสดุอื่น ก็จะเกิดสิ่งแปลกใหม่ ได้อีกหลากหลายนับล้านๆ สิ่ง เช่น พลาสติกต่าง ๆ ขวด ถุง ใยผ้า เคเบิลใยแก้ว ไฟเบอร์ออพติก กระจกนิรภัยชิ้นส่วนรถยนต์ ไม้ฝาเทียม วิกผม คอนแทคเลนส์ เฟอร์นิเจอร์ สิ่งทอ อวัยวะเทียม อุปกรณ์การแพทย์ ชิ้นส่วนเครื่องบิน ยานอวกาศดาวเทียม หุ่นยนต์ คอมพิวเตอร์ สิ่งต่างๆ รอบตัวเรา ฯลฯ เรียกว่า Infinite Possibilities หรือไร้ขีดจำกัดเลยก็ได้ สุดแต่ไอเดียของคนจะหยิบไปใช้ ไปสร้างสรรค์ต่อนั่นเอง
        สำรวจคุณสมบัติ
        การเข้าไปเรียนในสาขานี้ จำเป็นต้องมีพื้นความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เป็นสำคัญ เพราะจะได้เรียนเรื่องที่เกี่ยวกับ  วิธีการผลิต การคิดค้น การพัฒนา การใช้เครื่องมือ การทำงานและการดูแลสิ่งแวดล้อม การควบคุมคุณภาพ การบรรจุภัณฑ์  รวมทั้งการสังเคราะห์สารปิโตรเคมี รวมทั้งสิ่งที่ควรรู้อื่นๆ ด้านวิศวะ ผู้ที่จะเข้าเรียนต้องมีความชอบอย่างจริงจัง เนื่องจากส่วนใหญ่แล้วเมื่อเรียนจบปริญญาตรีควรจะต้องเรียนต่อปริญญาโท เพื่อให้มีความพร้อมในเรื่องของการวิเคราะห์ วิจัย อันจะทำให้โอกาสในการทำงานและการหารายได้เปิดกว้างมากยิ่งขึ้น
        แนวทางอาชีพในปัจุบัน
        สามารถทำงานเป็นนักเคมีที่ทำหน้าที่วิเคราะห์สารต่าง ๆ ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน ทันสมัย ในหน่วยงานต่าง ๆ  และบริษัท อุตสาหกรรม  เช่น อุตสาหกรรมปิโตรเคมี  พลาสติก ยาง  สีย้อม ปุ๋ย  การชุบเคลือบหรือทำงานในหน่วยงานของรัฐบาลและบริษัทอุตสาหกรรมขนาดใหญ่  ในตำแหน่งนักเคมี หรือนักคิดค้นและวิจัยปรับปรุงชนิดของผลิตภัณฑ์  ให้มีความทันสมัยและมีคุณภาพดีขึ้น  
                  ส่วนผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพอิสระส่วนตัว   สามารถใช้ความรู้ทางเคมีเพื่อทำผลิตภัณฑ์ในชีวิตประจำวันต่าง ๆ ได้เอง  ทำให้สร้างงานได้ เช่น การทำน้ำมันหอมระเหย  น้ำยาซักล้าง  สบู่  ปุ๋ย ฯลฯ  นอกจากนี้ยังเป็นครู-อาจารย์ สอนในสาขาต่าง ๆ เช่น ปิโตรเคมี   พอลิเมอร์   เคมีคอมพิวเตอร์   เคมีวิเคราะห์  เภสัชเคมี ฯลฯ 
        สถาบันที่เปิดสอน
•  สาขา ปิโตรเคมีและวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย www.sc.chula.ac.th/petrochem/home.html
•   สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร www.eng.su.ac.th/stddocument/std/pcpm48.doc
 • สาขาวิชาปิโตรเคมีและเคมีของไฮโดรคาร์บอน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 www.kmitl.ac.th/chem/curriculum/ms-petro.htm
        สาขาวิศวกรรมโยธา
        ในปัจจุบันประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ รัฐบาลได้สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อให้ประเทศพึ่งตนเองได้ การสร้างและปรับปรุง โรงงาน ที่อยู่อาศัย ระบบการขนส่ง สาธารณูปโภคต่าง ๆ จึงเป็นสิ่งจำเป็น         ดังนั้นจึงเกิดความต้องการวิศวกรโยธาที่มีความชำนาญในการ ออกแบบ การควบคุมการก่อสร้าง การจัดระบบการขนส่งและการพัฒนาแหล่งน้ำ 
หลักสูตรปริญญาตรีของสาขาวิศวกรรมโยธา มุ่งเน้นไปที่การศึกษาหลักการทางวิศวกรรมการนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ หลักสูตรการเรียนการสอน จะทำให้นักศึกษารู้จักทำงานเป็นทีมเพื่อให้การแก้ปัญหาทำได้อย่างมีประสิทธิผลทั้งในด้านวิศวกรรมขนส่ง วิศวกรรมปฐพี วิศวกรรมแหล่งน้ำ และวิศวกรรมโครงสร้าง สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาจะทำให้นักศึกษารู้จักการทำงานทั้งด้านการวางแผน การออกแบบและการก่อสร้างในโครงการทางวิศวกรรมโยธา ทั้งในบริษัทเอกชน และหน่วยงานรัฐบาล
        สำรวจคุณสมบัติ
        ผู้ที่จะเรียนด้านนี้ ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือมีความรู้ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า หรือต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างสำรวจ หรือเทียบเท่าโดยบางสถาบันจะเปิดโอกาสให้ผู้ประสงค์จะเข้าเรียนขอทดสอบพื้นความรู้ (Placement Test) เพื่อขอยกเว้นบางรายวิชาได้
นอกจากนั้นก็เป็นคุณสมบัติทั่ว ๆ ไปคือ ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกไล่ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใดๆ เพราะมีความผิดทางวินัย และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และแพทย์มีความเห็นว่ามีสุขภาพเหมาะสมที่จะเข้าเรียนได้
               แนวทางอาชีพในปัจจุบัน
        บัณฑิตที่ศึกษาจนจบหลักสูตร สามารถขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธาจากสภาวิศวกรได้ ซึ่งจะมีความรู้ความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรมโยธา ทำงานต่างๆ เช่น งานออกแบบและควบคุมงานอาคาร งานฐานรากของอาคาร ทางยกระดับ อุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดิน การชลประทาน การทางและขนส่ง งานศึกษาวิจัย การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการหรือศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาวิชาเฉพาะที่สนใจ
        สถาบันที่เปิดสอน
• สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ www.ce.engr.tu.ac.th
• สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย www.civil.eng.chula.ac.th
• สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น http://civil.kku.ac.th/
 • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ www.ce.eng.ku.ac.th/
• สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ http://civil.eng.cmu.ac.th/
• สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ www.eng.rmutk.ac.th/index.php
• สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี www.ce.kmutt.ac.th
• สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  มหาวิทยาลัยนเรศวร  www.eng.nu.ac.th/page5-1.htm
• สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
www.uthen.rmutto.ac.th/Branch/CEM/index.html
• ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   http://web.en.rmutt.ac.th/civil/
• สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ศาลายาและวังไกลกังวล)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
www.rmutr.ac.th/foea/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
• สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี http://eng.sut.ac.th/ce/index.php
• สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  มหาวิทยาลัยมหิดล   www.eg.mahidol.ac.th/dept/egce/master
  • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ http://engineer.wu.ac.th/
  •  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
 www.kmitl.ac.th/engineer/laksud.htm
• สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
www.ce.kmitnb.ac.th/ceweb/sar/section1.html
 •  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (B.Eng) มหาวิทยาลัยรังสิต www.rsu.ac.th/engineer/ce/
 • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยศรีปทุม http://graduate.spu.ac.th/mcivil/content/179/2341.php
• สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   http://eng.swu.ac.th/civil/index.html
• สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยบูรพา www.cebuu.net/Civil+Engineering/index-th.php
• สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์   www.sau.ac.th/portal/civil/Home/tabid/127/Default.aspx
 • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี http://web.eng.ubu.ac.th/~ce/
• สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  http://homepage.eng.psu.ac.th/civil/index.php
• สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า www.crma.ac.th/cedept/
• สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร www.mcivil.mut.ac.th/
• สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต   www.kbu.ac.th/faculty/engineer.php

        สาขาวิศวกรรมนาโน
        คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมนาโน เป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยี  วัสดุนาโนและนาโนอิเล็กทรอนิกส์ เกี่ยวข้องกับการจัดการ การสร้างหรือการสังเคราะห์วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักรหรือผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดเล็กมาก ๆ ในระดับ นาโนเมตร (ประมาณ 1-100 นาโนเมตร) รวมถึงการออกแบบหรือการใช้เครื่องมือในการสร้างวัสดุที่มีขนาดเล็กมากๆ หรือเรียงโมเลกุลและอะตอมในตำแหน่งที่ต้องการได้อย่างถูกต้อง ส่งผลให้โครงสร้างของวัสดุหรืออุปกรณ์มีคุณสมบัติพิเศษขึ้นและสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ 
เกิดประโยชน์ได้ 
        สำรวจคุณสมบัติ
        หลักสูตรนาโนเทคโนโลยีโดยมากจะมีเฉพาะระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ยกตัวอย่าง แพทย์ ก็สามารถทำวิจัยด้านนาโนเทคโนโลยีได้ เภสัชกรก็สามารถทำได้ วิศวกรก็ทำได้ สาขาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ทั้งฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยาเชิงโมเลกุล ก็ทำวิจัยทางด้านนาโนเทคโนโลยี ได้เช่นเดียวกัน      
        เพราะฉะนั้นการเรียนด้านนี้ ควรที่จะจบปริญญาตรีก่อน ไม่ว่าจะเป็นด้าน วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเครื่องกล เภสัช ฟิสิกส์ เคมี แพทย์ เทคนิคการแพทย์ และอื่นๆ หลังจากนั้นค่อยเรียนต่อในระดับปริญญาโทและเอก ทางด้านนาโนเทคโนโลยี โดยเลือกทำวิจัยหัวข้อที่ตนเองสนใจ
        แนวทางอาชีพในปัจจุบัน
        ปัจจุบันการพัฒนาด้านนาโนเทคโนโลยีของไทยเรากำลังเริ่มต้นพัฒนาด้วยตนเองแล้ว เห็นได้จากมีผลิตภัณฑ์ออกมาจำหน่ายในท้องตลาดมากขึ้น เช่น เสื้อผ้า เครื่องสำอาง เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อำนวยความสะดวก เครื่องมือแพทย์ ฉะนั้นผู้ที่เริ่มเรียนตั้งแต่วันนี้ย่อมจะการันตีได้ถึงอนาคตที่สดใส เพราะนาโนเทคโนโลยีจะเข้าไปมีบทบาทในแทบจะทุกส่วน แต่มีข้อแนะนำว่า ถ้าเรียนจบระดับปริญญาตรีก็จะทำหน้าที่เป็นได้เพียงแค่เจ้าหน้าที่ในฝ่ายต่าง ๆ 
        หากจบปริญญาโทก็จะได้เป็นผู้ช่วยนักวิจัย ส่วนจบปริญญาเอกจะได้เป็นนักวิจัยเต็มตัว เพราะฉะนั้น ถ้ามีโอกาสเรียนมากเท่าใด ก็จะมีช่องทางอนาคตที่สดใสมากขึ้นทั้งงานราชการหรือในหน่วยงานเอกชน ทั้งอุตสาหกรรมทุกแขนง การเกษตรทุกด้าน รวมทั้งการแพทย์ และอื่น ๆ ในโลกนี้
        สถาบันที่เปิดสอน
• สาขาวิชาวิศวกรรมนาโน  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยwww.academic.chula.ac.th
        สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
        วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (Environmental Engineering) เนื่องจาก สังคมโลกตะวันตกได้เกิดการตื่นตัวในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก เพราะได้เห็นความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความเสื่อมโทรมที่เกิดจากสารเคมีต่าง ๆ ที่ผลิตขึ้นและนำมาใช้อย่างกว้างขวาง โดยไม่เข้าใจถึงผลกระทบที่เกิดมีขึ้นกับสิ่งมีชีวิตในสิ่งแวดล้อม  อีกทั้งการขยายตัวของชุมชนเมืองโดยปราศจากการจัดการเรื่องสุขาภิบาลที่ดี ก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเช่นกัน ด้วยเหตุนี้ การเรียนการสอนในสาขา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จึงเกิดขึ้น เพื่อที่จะสอนให้ผู้เรียนได้ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการระบบสิ่งแวดล้อม ในน้ำและในอากาศ  ไม่ว่าจะเป็น การประปา การระบายน้ำ การบำบัดน้ำเสียและการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตลอดเรื่องของการสุขาภิบาลและอนามัยและการปรับปรุงคุณภาพของของเสีย  เพื่อจัดการ ป้องกัน แก้ไข ควบคุม และรักษา สิ่งแวดล้อมในโลกให้ไม่ให้เสื่อมโทรม
        สำรวจคุณสมบัติ
        สิ่งแรกที่จำเป็นคือพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เนื่องจากการเรียนสาขานี้อยู่ในคณะวิศวกรรม จึงต้องเรียนวิชาด้านวิศวกรรมรวมอยู่ด้วย นอกจากนั้นก็จะมีวิชาด้านเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา การสำรวจ กลศาสตร์ วิศวกรรมชลศาสตร์ ระบบสิ่งแวดล้อมและการจัดการ ฯลฯ ผู้ที่จะเรียนจึงต้องสำรวจความชอบและความถนัดให้ถ่องแท้ ก่อนตัดสินใจ ซึ่งการเรียนสาขานี้ ถ้ามีโอกาสเรียนต่อในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอกก็จะทำให้มีทางเลือกในอาชีพมากยิ่งขึ้น
        แนวทางอาชีพในปัจจุบัน
        วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบและคำนวณด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  การควบคุม  การก่อสร้างในสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  การค้นคว้า การวิเคราะห์  วิจัย  ทดสอบ  หาข้อมูลและสถิติต่าง ๆ เป็นเกณฑ์ประกอบการตรวจสอบวินิจฉัยงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ให้การปรึกษาแนะนำหรือควบคุมการตรวจสอบที่เกี่ยวกับงานในสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  การควบคุมระบบการระบายน้ำและการกำจัดน้ำเสียขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และโรงงานในเขตความรับผิดชอบ  การป้องกันสภาวะแวดล้อมเป็นพิเศษ  ตลอดจนเข้าร่วมควบคุมอาคารสถานที่และการปรับปรุงแก้ไขสิ่งแวดล้อมทั่วไป ผู้ที่จบด้านนี้สามารถเข้ารับราชการได้ในหลายกระทรวง เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือจะทำงานในองค์กรเอกชนก็เลือกได้หลายทาง เช่นในโรงงานอุตสาหกรรม บริษัทที่ดำเนินงานด้านวัสดุและการก่อสร้างต่าง ๆ
        สถาบันที่เปิดสอน
• สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ http://eve.eng.ku.ac.th/index.php
• สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมหรือสุขาภิบาล   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย www.env.eng.chula.ac.th
• สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  http://homepage.eng.psu.ac.th/civil/curriculum.php
• สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
www.siit.tu.ac.th/curriculum_environmental.htm
• สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม   มหาวิทยาลัยขอนแก่น http://envi02.en.kku.ac.th/envi/
• สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี www.kmutt.ac.th/organization/Engineering/Environmental/Thai
• สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   
www.en.rmutt.ac.th/engineering/index.php?option=com_content&task=view&id=28&Itemid=44
• สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา www.envineer.com/
• สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม   มหาวิทยาลัยนเรศวร   www.eng.nu.ac.th/data/course/course7.pdf
• สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   http://eng.cmu.ac.th/pro_student/tee3.php
• สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม   มหาวิทยาลัยรังสิต www.rsu.ac.th/engineer/env/
        คณะวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมยานยนต์
        สาขาวิศวกรรมยานต์ หลักสูตรนี้จะเรียนเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีพื้นฐานความรู้ทางวิศวกรรมเครื่องกลมาประยุกต์ใช้ในด้านการออกแบบและด้านการผลิต มีความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการผลิต และรู้จักการใช้เครื่องจักร อุปกรณ์ทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพและรองรับความเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมรถยนต์ในปัจจุบันที่มีอยู่มากมาย
        โดยนักศึกษาจะได้เรียนวิชาหลัก ๆ คือปฎิบัติการและทฤษฎีการหากำลังงานจากเครื่องยนต์ แรงต้านทานการเคลื่อนที่รถยนต์ แรงฉุดลาก อัตราเร่งสัมพัทธ์กับความเร็วรถยนต์ หาอัตราทดเกียร์และเฟืองท้ายระบบคลัตช์ ระบบบังคับเลี้ยว ระบบช่วงล่างระบบเบรก ระบบสั่นสะเทือน กฎหมายมาตรฐานมลพิษ การทดสอบ วัดค่ามลพิษที่เกิดขึ้นในรถยนต์ ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษารู้และเข้าใจในคุณสมบัติพื้นฐานรถยนต์ รู้จักส่วนประกอบของรถยนต์ และสามารถนำคุณสมบัติและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ได้
        สำรวจคุณสมบัติ
        ผู้ที่จะเรียนต้องมีพื้นฐานความรู้ด้านฟิสิกส์ เคมี คณิตศาสตร์และความถนัดทางวิศวกรรม นอกจากนั้นบางสถาบันยังคัดเลือกผู้ที่มีทักษะภาษาอังกฤษดีเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการสอบด้วย นอกจากนั้นก็ต้องมีคุณสมบัติทั่ว ๆ ไปคือจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างอุตสาหกรรม หรือสาขาที่สถาบันนั้น ๆ เห็นชอบให้เข้าเรียนได้ ส่วนบุคลิกส่วนตัว ต้องเป็นผู้ที่ชอบค้นคว้า ทำงานวิจัย และมีความคิดสร้างสรรค์
            
  แนวทางอาชีพในปัจจุบัน
            อุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นอุตสาหกรรม 1 ใน 5 ที่รัฐบาลไทยให้การส่งเสริมและสนับสนุนมาตลอด และจากการเติบโตอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมยานยนต์ ทำให้ผู้นำประเทศที่ผ่านมามีจุดมุ่งหมายมุ่งสู่การเป็น Detroit of Asia และจากการขยายตัวอย่างรวดเร็วนี้เอง ทำให้ประสบกับปัญหาการขาดแคลนบุคลากรระดับวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทั้งในส่วนของภาครัฐและภาคเอกชน ยังคงมีความต้องการบุคลากรด้านนี้อีกเป็นจำนวนมาก บัณฑิตของภาควิชาวิศวกรรมยานยนต์จึงถือว่ามีอนาคตสดใส มีงานให้เลือกทำ และทำรายได้จากด้านอื่น ๆ อีกหลายอย่าง ทั้งการนำความรู้ความสามารถไปประกอบอาชีพส่วนตัวหรือการเป็นนักวิจัยอิสระ
                สถาบันที่เปิดสอน
• สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย http://nisit.eng.chula.ac.th/me/course_ae.html
• ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ http://eng.kps.ku.ac.th/~me/
• สาขาวิศวกรรมยานยนต์  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) www.eit.or.th
www.eit.or.th/BranchRegion/MoE
  • สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี http://eng.sut.ac.th/me/
  • สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์  มหาวิทยาลัยรังสิต   www.rsu.ac.th/engineer/index1.php
• สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์  มหาวิทยาลัยสยาม http://ae.siam.edu/
• สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น www.tni.ac.th/course.php?course=be2

  สาขาทรัพยากรทางน้ำ
จะศึกษาเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สิ่งแวดล้อม และประมง ผู้ที่จะเรียนควรพื้นฐานวิชาวิทยาศาสตร์เป็นอย่างดี เพราะการเรียนจะเน้นหนัก ชีววิทยา  นิเวศวิทยา  สมุทรศาสตร์เคมี คุณภาพน้ำ สมุทรศาสตร์ฟิสิกส์ ธรณีวิทยาและสิ่งแวดล้อม การทำงานในปัจจุบันเมื่อจบการศึกษาก็สามารถเป็น นักวิจัยในสถาบันวิจัยต่างๆ ของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับทางน้ำ กรมประมง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมควบคุมมลพิษ สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ อาจารย์มหาวิทยาลัย หรือ นักวิทยาศาสตร์  สำหรับหน่วยงานเอกชน มีงานที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำต่าง ๆ  บริษัทที่เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ นักวิเคราะห์เคมีของบริษัทเอกชน บริษัทนำเที่ยวทางทะเล บริษัทสอนดำน้ำ หรือฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ส่วนงานในอนาคต สามารถทำได้หลายอย่าง เช่น การเป็นนักวิจัยสิ่งแวดล้อม วิจัยระบบนิเวศ การสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อดูแลและแก้ไขปัญหาเรื่องทรัพยากรทางน้ำ

สถาบันที่เปิดสอน

- คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ    มหาวิทยาลัยแม่โจ้  www.fishtech.mju.ac.th  
- สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย www.arri.chula.ac.th/history/policy.htm
- ภาควิชา วิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ www.fish.ku.ac.th 
- ภาควิชาวาริชศาสตร์คณะทรัพยากรธรรมชาติ      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  www.natres.psu.ac.th 
-คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรัง    
   www.trang.rmutsv.ac.th
- ภาควิชาวิทยาศาสตร์การประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง http://webserv.kmitl.ac.th/~aqclub/index1.html 
-  คณะเกษตรศาสตร์บางพระพิษณุโลก    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  วิทยาเขตพิษณุโลก
   www.plc.rmutl.ac.th/html/ent/fouryear.html
- โปรแกรมวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตwww.pkru.ac.th/~agritech/aquaculture/curriculum.html
- สาขาวิชาประมง   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีwww.agri.ubu.ac.th/information/fish.html
- คณะเทคโนโลยีทางทะเล   มหาวิทยาลัยบูรพา www.janburi.buu.ac.th/~marine/ 
- คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวาริชศาสตร์    มหาวิทยาลัยบูรพา www.sci.buu.ac.th/aquatic
-  สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
http://202.29.33.23/struc/teacher_struc.php?id=Mi8yNTUwLzQwLzAxNTkvMDMyNC8xLzQ=&PHPSESSID=6308cd801633bb5a96f1b7c605faf2a7
-  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
http://fishtech.rmutsv.ac.th/main/index.php

สาขาภูมิศาสตร์
            สาขานี้เรียนเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ทั้งทางกายภาพและชีวภาพ เชื่อมโยงกัน เช่น ธรณีวิทยา อุตุนิยมวิทยา อุทกศาสตร์ นิเวศวิทยา เป็นต้น  นอกจากนั้นยังศึกษาปัจจัยทางภูมิศาสตร์เชื่อมโยงกับหลักการของสายวิชาการแขนงอื่นๆ เช่น ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ ภูมิศาสตร์การเมือง ภูมิศาสตร์การขนส่ง ภูมินิเวศ ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว ภูมิศาสตร์ประชากร เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีการเรียนเกี่ยวกับเทคนิคเชิงพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ เช่น สถิติทางภูมิศาสตร์ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) การสำรวจจากระยะไกล(Remote Sensing) การเขียนแผนที่และการแปลแผนที่ การสำรวจในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น รวมทั้งการเรียนวิชาเสริมทักษะทางภูมิศาสตร์ (เช่น ภาษาอังกฤษในวิชาภูมิศาสตร์ คอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับนักภูมิศาสตร์) และวิชาบังคับตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดตามหลักสูตร จึงถูกมองว่าในอนาคตกลุ่มผู้เรียนสาขานี้ จะต้องมาวิเคราะห์ได้ว่า โลกเราในอนาคตจะเป็นอย่างไร
 สถาบันที่เปิดสอน
- ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ http://www.soc.cmu.ac.th/~geo/geo.htm
- ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ http://soc.swu.ac.th/
- สาขาวิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ http://pirun.ku.ac.th/~b4708277/001.htm
- สาขาวิชาภูมิศาสตร์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ http://arts.tu.ac.th/student_purpose.html
- ภาควิชาภูมิศาสตร์   คณะอักษรศาสตร์   มหาวิทยาลัยศิลปากร http://www.arts.su.ac.th/html/master_geo.html 
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ e-learning มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ http://fohass.srru.ac.th 
- สาขาวิชาภูมิศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง    www.edu.ru.ac.th/aspfile/study_1.asp
- สาขาวิชาภูมิศาสตร์  คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรณ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     มหาวิทยาลัยนเรศวร
www.agi.nu.ac.th/NRS/bs_geo.htm
- ภาควิชาภูมิศาสตร์   คณะสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    http://soc.swu.ac.th/
- สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิศาสตร์   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
 www.pnru.ac.th/fac/human
- ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยทักษิณ  www.huso.tsu.ac.th/infac.asp
 สาขาวัสดุศาสตร์
 เป็นศาสตร์ที่ศึกษาคุณสมบัติต่าง ๆ ของวัสดุและกระบวนการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาศัยความรู้จากหลายสาขาวิชา เช่น ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และ ธรณีวิทยา โดยจะศึกษาคุณสมบัติต่าง ๆ ของวัสดุในสภาวะที่เป็นของแข็งอันได้แก่ โครงสร้าง ระดับอะตอมหรือโมเลกุลของวัสดุ คุณสมบัติทางอิเล็กทรอนิกส์ การนำความร้อน คุณสมบัติทางเคมี คุณสมบัติทางแม่เหล็กไฟฟ้า คุณสมบัติที่ยอมให้แสงผ่าน หรือการผสมผสานกันของบางคุณสมบัติ สำหรับการนำวิชาการทางด้านวัสดุศาสตร์ไปใช้งานทางด้านวิศวกรรมอย่างกว้างขวางทำให้เกิดนิยามของวิชาการสาขานี้ใหม่เป็น"วัสดุศาสตร์และวิศวกรรม" วัสดุที่คิดค้นและประดิษฐ์ขึ้นใหม่ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่หรือไม่ก็เกิดอุตสาหกรรมใหม่ อุตสาหกรรมเหล่านี้จำเป็นต้องมีนักวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรสาขาวัสดุศาสตร์คอยดูแลแก้ไขปัญหาและวิจัยวัสดุใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง ในอุตสาหกรรมนั้น นักวัสดุศาสตร์จะมีบทบาทในส่วนของ การออกแบบวัสดุ (materials design) การประเมินค่าใช้จ่ายในการผลิตวัสดุนั้นๆ ดูแลกระบวนการทางเทคนิคซึ่งประกอบด้วย การหล่อ, การม้วน, การเชื่อม, การใส่ประจุ, การเลี้ยงผลึก,การลอกฟิล์ม(thin-film deposition), การเป่าแก้ว  และเทคนิคการวิเคราะห์โดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเลคตรอน, การเอกซเรย์ เป็นต้น
สถาบันที่เปิดสอน
- แผนกวิชาวัสดุศาสตร์ ในคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย http://www.sc.chula.ac.th/department/Material_Science/
- สาขาวัสดุศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ www.sci.tu.ac.th
- สาขาวัสดุศาสตร์ (อัญมณีและเครื่องประดับ)     คณะวิทยาศาสตร์    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
http://science.swu.ac.th/content/e11/e623/e1267/index_th.html
- สาขาวัสดุศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
OLDER NEWER